Algemene voorwaarden Tess Tesst

DEFINITIES

 1. Opdrachtgever: de ondernemer of onderneming met wie opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht sluit tot het leveren van een dienst;
 2. Opdrachtnemer: Tess Tesst, KvK 70768102, eenmanszaak, gevestigd te Almere, of een door Tess Tesst ingeschakelde, minimaal gelijkwaardige onder-opdrachtnemer;
 3. Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, brute force attacks, stroom- of internet storing, terrorisme, wateroverlast), waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd;
 4. Schriftelijk: per brief, e-mail, sms, WhatsApp of (andere) digitale- en social-media.

AFSPRAKEN, INSPANNINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. Opdrachtnemer verricht voor opdrachtgever adviserende, coördinerende en uitvoerende diensten op het gebied van tekstschrijven en overige communicatie. Dit doet opdrachtnemer naar eigen inzicht, bij voorkeur in de vorm van een integraal geheel, maar ook in fasen of deelproducten.
 2. Over de duur, de prijs, de verwachte opleverdatum en andere oplevercriteria van de opdracht stelt opdrachtnemer een aparte offerte op. Door acceptatie ontstaat een overeenkomst van opdracht.
 3. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen uit offertes en evenmin aan te laat geaccepteerde offertes.
 4. De offerte van/overeenkomst met opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijd geldt de laatste schriftelijke afspraak.
 5. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat.
 6. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie om de opdracht goed uit te kunnen voeren.
 7. Opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van de communicatie.
 8. Als opdrachtgever benodigde informatie niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig aanlevert aan opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd een overeengekomen opleverdatum naar redelijkheid op te schorten. Opdrachtnemer maakt dit opschorten schriftelijk bekend aan opdrachtgever.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT, VRIJWARING

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die het directe of indirecte gevolg is van de onjuistheid van de inhoud van de communicatie, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid door opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie
 3. In geval van tijdelijke overmacht komt opdrachtnemer de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 4. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 6. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de opdrachtnemer. De totale aansprakelijkheid omvat in geen geval meer dan het bedrag dat opdrachtnemer en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn overeengekomen.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet van de opdrachtnemer.

VERTROUWELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie van of over opdrachtgever, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
 2. Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie openbaart.

BETALING

 1. Opdrachtnemer mag tot 50% van het offertebedrag als voorschotbetaling vragen.
 2. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
 3. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt opdrachtnemer 15% van de openstaande factuur, met een minimum van EUR 40,00, extra, als buitengerechtelijke incassokosten, in rekening.
 4. Als opdrachtgever dan nog niet heeft betaald, rekent opdrachtnemer daarbovenop de kosten van de gerechtelijke procedure en rechtsbijstand.

KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT

 1. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Indien binnen deze termijn geen klachten worden gemeld, wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
 2. Opdrachtgever dient opdrachtnemer een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht weg te nemen of te herstellen.
 3. Het melden van klachten schort een betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 4. Opdrachtnemer valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Adverteer hier

Wil jij hier adverteren?